Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  Volum: 0,10 metres lineals

Dates extremes: 1837-1928

Data d’ingrés: 2007

Suport: paper

Contingut

   Capítols matrimonials, establiments, testaments, escriptures, inventaris de béns.

Història

Gabriel Carreras i Torras, treballador del veïnat de Mont-roig, va casar-se l’agost de 1837 amb la pubilla de can Borra, Rosa Simon i Gibert, filla de Salvi Simon, propietari del mas. Rosa va morir en el part del seu primer fill, Salvi, i tot i que Gabriel, vidu, va contraure segones núpcies amb Maria Dauset i Mies, de Llebrers, el seu exgendre, atenent "que la unió tant gran ab què han viscut dits sogre i gendre tant en vida de la dita Rosa com de seguida sa mort, i que de separar-se los seria molt dolorós, i animats tots de uns mateixos sentiments, se han decidit i se troban enterament resols en proseguir i fer una comuna habitació com han practicat aquí" va decidir mantenir els drets sobre el mas a favor de Gabriel i la seva nova esposa. D’aquesta manera, Gabriel Carreras, el 1868 ja es declarava propietari de can Borra, una heretat que va llegar al seu hereu Josep Carreras i Dauset, suposant que ni Salvi ni un altre fill primogènit del segon matrimoni, Jaume, el van sobreviure. L’hereu, Josep Carreras, vidu en primeres núpcies de Maria Maymí i casat en segones amb Teresa Prunell, testa el 1917 a favor del seu hereu Pere.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Carreras

Inventari del fons Carreras