Fons de l'administració local

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 600 metres lineals

Dates extremes: A partir del segle XVIII

Instruments de descripció: Inventari

Llibre del rosac i llibre de talles i definicions (segle XVIII)

Contingut
Està format per la documentació generada o rebuda per l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències. Es conserva documentació des del segle XVIII fins a l’actualitat. Aquest fons s’incrementa cada any amb les transferències de la documentació de les diferents oficines de l’Ajuntament. El fons històric està dividit en tretze grans àrees: 1 Administració general, 2 Hisenda, 3 Proveïments, 4 Beneficència i serveis socials, 5 Sanitat i medi ambient, 6 Urbanisme i obres, 7 Seguretat pública, 8 Serveis militars, 9 Demografia, 10 Eleccions, 11 Instrucció pública, 12 Cultura i lleure i 13 Serveis agropecuaris. 

Els llibres més antics conservats són:

Llibre de rosac de Cassà de la Selva (176 folis)
1754-1771 (en part és una còpia de l’any 1763)
Estat de conservació regular.

Comptes i relacions de la Junta de Propis (Ajuntament) (273 folis).
1759-1798 i dos folis de 1816 i 1817
Estat de conservació bo.
Consisteix en documentació sobre el pressupost municipal: arrendaments (fleca, gabella, carnisseria…), despeses (accidentals, extraordinàries…), ingressos de tota mena, etc. Enmig trobem dos folis solts de 1816 i 1817 que fan esment de càrregues a cobrar per aiguardent, carnisseria, gabella, Hostal de la Torre, fleques i escrivania (notaria). Estat bo.

Cadastre (175 folis)
1831 i un document solt de 1846
Estat de conservació regular.
Enmig hi ha un document de 1846 sobre els flequers de Cassà, que reben 9.021 rals de billó per haver subministrat pa a la Columna de Llevant. També hi ha entremig una llista de persones i oficis i masos i un paper parcialment imprès de 1841: pagament d’un tal Dauset.

Llibre (177 folis)
Estat de conservació regular
Conté dos tipus de documents en cadascun dels extrems
- Llibre de talles i determinacions del Consell de la Universitat de Cassà
1710-1730
- Llibre de definicions de comptes
1712-1753